JORNADES CATALANES DE

SALUT INTERNACIONAL I MEDICINA TROPICAL

XIII EDICIÓ | 17 d'abril de 2020

Jornades 2020

Comunicacions

Resum de comunicacions orals: instruccions

 

 

  • Data límit d'enviament:  15 de març de 2020.

 

  • Format: processador de text Word, Times New Roman 11, interlineat senzill.

 

  • El Comitè Científic avaluarà els resums i definirà la seva acceptació d’acord amb les característiques necessàries (originalitat, estructura, qualitat científica i impacte). 

 

  • És imprescindible per a l’acceptació d’una comunicació que, com a mínim, s'hagi inscrit a les jornades un dels autors.

 

  • Tots els resums enviats a avaluació del Comitè Científic han de seguir el format establert i complir amb els següents elements:

 

- Títol. Ha d’incloure la informació necessària per permetre una recuperació electrònica eficient. No ha de contenir abreviacions.

- Autors. Nom i cognoms de tots els autors i la seva afiliació institucional.

- Afiliacions. Nom de departament/s i institució/ons on es va realitzar el treball.

- Resum. Màxim 350 paraules, en català, castellà o anglès, estructurat utilitzant els següents subtítols: introducció, objectiu, material i mètode, resultats i conclusió. No s’ha d’utilitzar abreviacions, ni referències. S'admeten dues taules o gràfics.

 

* Fitxa d’enviament (important emplenar tots els camps).